Lermontov: Ľudia potrebujú horký liek – pravdu, 1841

Autor: Roman Kebísek | 22.9.2019 o 6:31 | (upravené 7.11.2020 o 7:01) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  244x

Ruský básnik, prozaik a dramatik Michail Lermontov (nar. 1814) zomrel ani nie 27-ročný. Jeho základné literárne postavy sú v podstate premenami jeho samotného.

Lermontovovi v útlom veku zomrela matka
Michail Lermontov utrpel prvú vážnu traumu už v útlom veku - ako niečo vyše dvojročný prišiel o matku - mala len 22 rokov. V pamäti mu však nejasne zostala pieseň, ktorú mu spievavala. V roku 1830 v spomienkach 16-ročný Michail Lermontov napísal: "Keď som mal tri roky, pri jednej piesni som plakal: teraz si na ňu nemôžem spomenúť, ale keby som ju počul, zapôsobila by na mňa rovnako. Spievala mi ju nebohá mama." (Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать.)

Lermontov prirovnal matku k anjelovi, ktorý mu priniesol z neba čistú dušu
Literárna veda dáva do súvislosti so spomienkou na matku báseň s názvom Ангел (Anjel), ktorú 17-ročný Michail Lermontov napísal v roku 1831. V dielku anjel z neba znáša dušu, aby ju vložil do nového človeka a pritom spieva o nebeskom svete bez hriechu:

По небу полуночи ангел летел
Po polnočnom nebi letel anjel
И тихую песню он пел;
a spieval tichú pieseň;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
a mesiac, hviezdy a mraky
Внимали той песне святой.
počúvali tú svätú pieseň.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Spieval o blaženosti duchov bez hriechu
Под кущами райских садов;
pod prístreším rajských sadov;
О Боге великом он пел, и хвала
o veľkom Bohu spieval a chvála
Его непритворна была.
jeho bola úprimná.

Он душу младую в объятиях нес
On mladú dušu v náručí niesol
Для мира печали и слез;
pre svet žiaľu a sĺz;
И звук его песни в душе молодой
a zvuk jeho piesne v duši mladej
Остался - без слов, но живой.
zostal - bez slov, ale živý.

И долго на свете томилась она,
A dlho na svete sa trápila,
Желанием чудным полна;
plná zvláštneho želania;
И звуков небес заменить не могли
a zvuky nebies jej nemohli nahradiť
Ей скучные песни земли.
smutné piesne zeme.

Lermontovovi zabránili žiť s otcom
Keď Michailovi Lermontovovi zomrela matka, zároveň de facto prišiel o otca. Chlapcova stará mama z matkinej strany - bohatá aristokratka - vyhlásila, že vnuka vydedí, ak ho nedostane do výchovy. Čerstvý vdovec - Michailov otec - sa svokre podriadil a syna jej nechal. Obaja - chlapec aj od neho odlúčený jediný rodič - znášali vzájomné oddelenie citovo ťažko.

Otec v závete synovi: Boh ma odmenil, vidím že som zostal v tvojom srdci
Otec Michaila Lermontova zomrel, keď mal básnik 17 rokov. V závete venoval synovi nežnú pasáž. Úryvok:

Hoci si ešte v mladých rokoch, vidím, že si obdarovaný rozumovými schopnosťami, - nezanedbávaj ich a predovšetkým ich nevyužívaj na niečo zlé alebo zbytočné: je to talent, z ktorého budeš musieť raz dať odpočet Bohu!.. Ty máš, milovaný môj syn, dobré srdce, - nezatvrdzuj ho dokonca ani samotnou nespravodlivosťou a nevďačnosťou ľudí, lebo so zatvrdením sám vpadneš do tebou opovrhovaných nerestí. (...) Ďakujem ti, môj neoceniteľný priateľ, za lásku a nežnú pozornosť ku mne, ktoré som mohol pozorovať, hoci som bol pripravený o potešenie žiť s tebou. Sú ti známe príčiny nášho odlúčenia a som presvedčený, že mi to nebudeš vyčítať. Chcel som ti zachovať majetok, hoci s najcitlivejšou stratou pre mňa, a Boh ma odmenil, lebo vidím, že v tvojom srdci a úcte ku mne som nič nestratil.

(Хотя ты еще и в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума, - не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!.. Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце, - не ожесточай его даже и самою несправедливостью и неблагодарностию людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презираемые тобою пороки. (...) Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишен был утешения жить вместе с тобою. Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерею, и Бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоем ко мне ничего не потерял.)

Lermontov napísal otcovi epitaf: Spojí nás smrť?
Mladý Michail Lermontov sa vyrovnával so smrťou otca vo viacerých textoch. Ako 17-ročný mu napísal epitaf. V ňom píše, že on jediný otca chápal:

Прости! увидимся ль мы снова?
Zbohom! uvidíme sa znova?
И смерть захочет ли свести
A či smrť bude chcieť spojiť
Две жертвы жребия земного,
dve obete údelu pozemského,
Как знать! итак прости, прости!...
ako vedieť! a tak zbohom!...
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Dal si mi život, ale nie šťastie;
Ты сам на свете был гоним,
sám si bol na svete štvanec,
Ты в людях только зло изведал...
v ľuďoch si iba zlo zakúšal...
Но понимаем был одним. -
no chápal ťa len jeden. -
И тот один, когда рыдая
A ten jediný, keď plačúci
Толпа склонялась над тобой,
dav sa skláňal nad tebou,
Стоял, очей не обтирая,
stál, a oči si neutieral,
Недвижный, хладный и немой.
nehybný, chladný a nemý.
И все, не ведая причины,
A všetci, nepoznajúc príčinu,
Винили дерзостно его,
drzo ho obviňovali,
Как будто миг твоей кончины
akoby moment tvojho konca
Был мигом счастья для него.
bol preňho momentom šťastia.
Но что ему их восклицанья?
Ale čo sú preňho ich výkriky?
Безумцы! не могли понять,
Blázni! nemohli pochopiť,
Что легче плакать, чем страдать
že ľahšie je plakať, ako trpieť
Без всяких признаков страданья.
bez akýchkoľvek príznakov utrpenia.

Lermontov prvej láske Suškovovej: Moje najlepšie city si navždy oklamala
V r. 1829 prišiel 15-ročný Michail Lermontov z vidieckeho sídla svojej starej mamy v Tarchanoch študovať do Moskvy, kde ho r. 1830 zaujala o dva roky staršia Jekaterina Suškovová. Pre 18-ročné dievča bol však 16-ročný chlapec ešte dieťa, o ktoré nemala záujem. Ako v básni Нищий (Žobrák), ktorú jej venoval, obrazne napísal, „pýtal si kúsok chleba, dostal však kameň“:

У врат обители святой
Pri bráne kláštora svätého
Стоял просящий подаянья
stál prosiaci o almužnu
Бедняк иссохший, чуть живой
úbožiak vyschnutý, ledva živý
От глада, жажды и страданья.
od hladu, smädu a utrpenia.
Куска лишь хлеба он просил,
Len kúsok chleba prosil
И взор являл живую муку,
a v pohľade mal skutočné muky
И кто-то камень положил
a niekto kameň položil
В его протянутую руку.
do jeho natiahnutej ruky.
Так я молил твоей любви
Tak som prosil o tvoju lásku
С слезами горькими, с тоскою;
so slzami horkými, so smútkom;
Так чувства лучшие мои
tak city najlepšie moje
Обмануты навек тобою!
si navždy oklamala!

Suškovová napísala o reálnom príbehu o žobrákovi vo svojich pamätiach
Jekaterina Suškovová opísala situáciu, keď jej Michail Lermontov venoval báseň, vo svojich pamätiach z r. 1870. Podnetom mu bola reálna udalosť - spoločná návšteva aj s ďalšími mladými ľuďmi v kláštornom komplexe Trojicko-sergijevská lavra pri Moskve. Vo svojich spomienkach napísala:

Pred kostolom sme stretli slepého žobráka. Zostarnutou trasúcou sa rukou nastavil drevenú misku, všetci sme mu dávali drobné; počujúc zvonenie mincí chudák sa prežehnal, začal nám ďakovať a prihovoril sa nám: "Nech vám Boh dá šťastia, dobrí ľudia; nedávno tu boli tiež mladí ľudia, uličníci, vysmiali sa mi: dali mi plnú misku kamienkov. Boh s nimi!“ Keď sme sa pomodlili k svätým, rýchlo sme sa vrátili domov naobedovať sa a oddýchnuť si. Všetci sme pobiehali okolo stola, netrpezlivo čakali na obed, len Lermontov sa nezúčastňoval na našich starostiach; kľačal na kolenách pri stoličke, ceruzkou rýchlo behal po útržku sivého papiera a akoby si nás nevšímal, nepočul náš hluk, keď sme si sadali k obedu a púšťali sa do polievky. Keď dopísal, vyskočil, potriasol hlavou, sadol si na zvyšnú stoličku oproti mne a dal mi verše, ktoré práve napísal... (...)

(На паперти встретили мы слепого нищего. Он дряхлою дрожащею рукою поднес нам свою деревянную чашечку, все мы надавали ему мелких денег; услыша звук монет, бедняк крестился, стал нас благодарить, приговаривая: «Пошли вам бог счастие, добрые господа; а вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков. Бог с ними!» Помолясь святым угодникам, мы поспешно возвратились домой, чтоб пообедать и отдохнуть. Все мы суетились около стола, в нетерпеливом ожидании обеда, один Лермонтов не принимал участия в наших хлопотах; он стоял на коленях перед стулом, карандаш его быстро бегал по клочку серой бумаги и он как будто не замечал нас, не слышал, как мы шумели, усаживаясь за обед и принимаясь за ботвинью. Окончив писать, он вскочил, тряхнул головой, сел на оставшийся стул против меня и передал мне нововышедшие из-под его карандаша стихи... (...))

Po rokoch sa stretli znova: Suškovová bola z Lermontova omámená, on kalkuloval
Po pár spoločných mesiacoch v Moskve v roku 1830, počas ktorých jej venoval mnoho básní,  sa cesty Michaila Lermontova a Jekateriny Suškovovej rozišli. Stretli sa opäť po 4 rokoch v Petrohrade, koncom roka 1834. Michail Lermontov už bol citovo podstatne skúsenejší. Opäť začal o ňu prejavovať záujem, tentoraz mu však podľahla. Sama vo svojich zápiskoch o ňom uviedla: „... bola som nerozvážna, omámili ma jeho stisky rúk, nežné slová a vášnivé pohľady“. (... я, безрассудная, была в чаду, в угаре от его рукопожатий, нежных слов и страстных взглядов.) O tom, že zo strany Lermontova už nešlo o lásku, ale o vypočítavosť, svedčí jeho list vo francúzštine sesternici Alexandre Vereščaginovej, v ktorom píše, že jeho dvorenie Jekaterine Suškovovej nebolo odrazom minulosti, ale že to bola z jeho strany príležitosť zaujať, ktorá, keď si porozumeli, prešla u neho do kalkulu ("Si j’ai commence par lui faire la cour, ce n’etait pas un reflet du passe — avant c’etait une occasion de m’occuper, et puis lorsque nous fumes de bonne intelligence, ca devint un calcul...").

Lermontov r. 1835: Pomstil som sa Suškovovej za koketériu spred 5 rokov
Keď Michail Lermontov dosiahol svoj cieľ – získať Jekaterinu Suškovovú, chcel „román“ ukončiť. Urobil to rafinovane - napísal anonymný list, v ktorom sám seba očiernil, a zariadil, aby sa dostal do rúk Suškovovej príbuzným. Jekaterine následne zakázali stýkať sa s Lermontovom, ktorý si to aj želal. Sesternici Alexandre Vereščaginovej o svojej „hre“ so Suškovovou napísal, že "teraz nepíše romány, ale ich robí". Dodal k tomu, že sa tak pomstil Jekaterine Suškovovej za utrpenie, ktoré mu svojím koketným správaním spôsobila pred piatimi rokmi ("Maintenant je n’ecris pas de romans — j’en fais. Enfin vous voyez que je me suis bien venge des larmes que les coquetteries de m-lle S. m’ont fait verser il y a 5 ans...").

Lermontov Suškovovej r. 1837: Aj zvrhnuté božstvo je božstvo
Dva roky po svojej pomste, r. 1837, si Michail Lermontov upravil znenie jednej svojej staršej básne venovanej Suškovovej. V novej verzii tvrdí, že "zvrhnuté božstvo zostáva božstvom naďalej":

Расстались мы, но твой портрет
Rozišli sme sa, ale tvoj portrét 
Я на груди моей храню:
chránim na svojej hrudi:
Как бледный призрак лучших лет,
ako bledý prízrak lepších rokov
Он душу радует мою.
dušu moju teší.
И, новым преданный страстям,
A, novým vášňam odovzdaný,
Я разлюбить его не мог:
nemohol som ho prestať ľúbiť:
Так храм оставленный - всё храм,
tak chrám opustený - je stále chrám,
Кумир поверженный - всё бог!
božstvo zvrhnuté - je stále bohom!

Lermontov sa verejne známym básnikom stal vďaka polícii
Mladý Michail Lermontov písal básne pre seba alebo pre svoje okolie. Na ruskú literárnu scénu vstúpil nechtiac a dramaticky. Ako absolvent vojenskej školy pre deti zo šľachtických rodín v Petrohrade, umelecky nadaný, liberálne a romanticky zmýšľajúci 23-ročný Lermontov napísal pod bezprostredným vplyvom tragickej smrti obľúbeného básnika Alexandra Puškina vo februári 1837 verše, v ktorých zo zabitia spisovateľa v konečnom dôsledku obvinil “chamtivé a falošné” okolie cára. Prečítal ich priateľovi Sviatoslavovi Rajevskému, ten si ich odpísal, od neho si ich odpísali ďalší a od nich ďalší - až sa dostali do rúk tajnej polície. Tá Lermontova zatkla a na príkaz cára Mikuláša I. ho za trest za “neprípustné” verše prevelili z Petrohradu na nepokojný Kaukaz. Rusko však zároveň spoznalo nového, pozoruhodného básnika. Úryvok z básne:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Vy, ktorí ako chamtivá tlupa stojíte pri tróne,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Slobody, Génia a Slávy kati!
Таитесь вы под сению закона,
Skrývate sa pod egidu zákona,
Пред вами суд и правда - всё молчи!..
Pred vami súd a pravda - všetko nech mlčí!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Ale je aj Boží súd, priatelia zvrhlosti!
Есть грозный суд: он ждет;
Je hrozný súd: ten čaká;
Он не доступен звону злата,
On nie je prístupný zvoneniu zlata
И мысли и дела он знает наперед.
A myšlienky a skutky pozná vopred.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Vtedy sa zbytočne uchýlite k osočovaniu:
Оно вам не поможет вновь,
Ono vám nepomôže opäť,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
A vy nezmyjete všetkou svojou čiernou krvou
Поэта праведную кровь!
básnika spravodlivú krv!

Lermontov vyšetrovateľom: Verše som nerozširoval, ale ani sa ich nezriekam
Michail Lermontov vo vyhlásení úradom uviedol, že za rozšírenie básne nezodpovedá, ale k jej autorstvu sa hlási:

Ešte som bol chorý, keď sa rozniesla po meste správa o nešťastnom súboji Puškina. (...) Keď som napísal svoje verše na smrť Puškina (čo som nanešťastie urobil príliš rýchlo), jeden môj dobrý priateľ, Rajevskij, ktorý počul, ako aj ja, mnohé nesprávne obvinenia, a bez premyslenia, nevidiac v mojich veršoch nič proti zákonom, ma prosil, aby si ich mohol opísať, ich pravdepodobne ukázal ako novinku inému, - tak sa rozšírili. Ešte som nechodil von a preto som sa rýchlo nemohol dozvedieť o tom, aký dojem vytvárali, nemohol som ich hneď dostať späť a spáliť. Ja som ich nikomu inému nedával, ale zriekať sa ich, hoci si uvedomujem svoje nepremyslené konanie, som nemohol: pravda vždy bola pre mňa svätá a teraz, nesúc na súd svoju vinnú hlavu, rozhodne sa k nej uchyľujem ako jedinej ochrankyni čestného človeka pred tvárou cára a tvárou Božou.

(Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. (...) Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина (что, к несчастию, я сделал слишком скоро), то один мой хороший приятель, Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и, по необдуманности, не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать; вероятно, он показал их, как новость, другому, - и таким образом они разошлись. Я еще не выезжал, и потому не мог вскоре узнать впечатления, произведенного ими, не мог во-время их возвратить назад и сжечь. Сам я их никому больше не давал, но отрекаться от них, хотя постиг свою необдуманность, я не мог: правда всегда была моей святыней и теперь, принося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней, как единственной защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом божим.)

Lermontovov súboj so synom francúzskeho veľvyslanca
Michail Lermontov nebol na Kaukaze dlho, začiatkom r. 1838 sa vrátil do Petrohradu. Vo februári 1840 sa však pohádal so synom francúzskeho veľvyslanca Ernestom de Barantom, po čom ho Francúz vyzval na súboj - ten sa konal o dva dni. Súboje boli v Rusku zakázané, no už 1. marca sa o tom dozvedel cár Mikuláš I., po čom musel Lermontov podať o udalosti správu svojmu bezprostrednému veliteľovi Nikolajovi Plautinovi. V marci 1840 mu Lermontov napísal:

Keď som dostal od Vašej excelencie rozkaz vysvetliť okolnosti môjho súboja s pánom Barantom, mám česť Vám hlásiť, že 16. februára začal na bále u grófky Lavaľ pán Barant odo mňa žiadal vysvetlenie niečoho, čo som údajne povedal; odpovedal som, že nič z toho, čo mu bolo povedané, nie je pravda, ale nebol s tým spokojný, tak som dodal, že mu už ďalej nič vysvetľovať nebudem. (...) On ma vyzval na súboj, dohodli sme sa a rozlúčili. Dňa 18. februára, v nedeľu o 12-tej hodine na poludnie, sme sa stretli za Čiernou riečkou na Pargolovskej ceste. Jeho sekundantom bol Francúz, ktorého meno si nepamätám a ktorého som nikdy predtým nevidel. Keďže pán Barant považoval seba za urazeného, tak som ho nechal vybrať si zbraň. Vybral si kordy, ale mali sme aj pištole. Ledva sme stihli skrížiť kordy, na mojom sa zlomil špic a on ma ľahko škrabol na hrudi. Potom sme si vzali pištole. Mali sme strieľať naraz, ale ja som sa trocha oneskoril. On netrafil a ja som vystrelil už nabok. Potom mi podal ruku a rozišli sme sa. 

(Получив от Вашего превосходительства приказание объяснить вам обстоятельства поединка моего с господином Барантом, честь имею донести вашему превосходительству, что 16-го февраля на бале у графини Лаваль господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного; я отвечал, что всё ему переданное несправедливо, но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. (...) Он меня вызвал, мы условились и расстались. 18-го числа в воскресенье в 12 часов утра съехались мы за Черною речкой на Парголовской дороге. Его секундантом был француз, которого имени я не помню и которого никогда до сего не видал. Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он мне слегка оцарапал грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись.)

Lermontovov druhý pobyt na Kaukaze
Po účasti na súboji Michaila Lermontova za trest opäť odvelili na Kaukaz. Tento raz na bojovú líniu. Počas svojho druhého vyhnanstva sa 25-ročný poručík Michail Lermontov zúčastnil 11. júla 1840 aj na bitke ruského oddielu proti čečenským povstalcom na riečke Valerik. Boj bol krutý - Rusi prechádzali cez horský tok, druhý breh ktorého bol strmý, zalesnený a na ktorom čakali za zátarasami Čečenci. Strhol sa krvavý zápas, ktorý prerástol do boja muža proti mužovi a na nože. Rusi napokon zvíťazili. Sám Michail Lermontov prejavil v bitke mimoriadnu osobnú odvahu, za čo mu jeho veliteľ, generál Apollon Galafejev, navrhol udeliť vyznamenanie. Mladý spisovateľ ho však nedostal - cár Mikuláš I. odmietol vyznamenať človeka, ktorého poslal na Kaukaz za trest, nie aby ho odmeňoval.

Veliteľ: Lermontov sa mužne vrhol priamo na nepriateľa
Generál Apollon Galafejev podal o správaní sa Michaila Lermontova počas bitky nasledovnú správu. Úryvok:

Poručík Tenginského pechotného pluku Lermontov mal počas útoku na nepriateľské závaly na rieke Valerik rozkaz sledovať činnosť prednej útočnej kolóny, čo bolo spojené s veľmi veľkým nebezpečenstvom, ktoré mu hrozilo od nepriateľa, ktorý sa skrýval v lese za stromami a kríkmi. Ale tento dôstojník splnil uložený rozkaz s veľkou odvahou a chladnou krvou a s prvými radmi najudatnejších vtrhol na nepriateľské zátarasy.

(Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действием передовой штурмовой колонны, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот исполнил возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы.)

Lermontov opísal bitku v liste priateľovi
Michail Lermontov v liste priateľovi Alexejovi Lopuchinovi zo septembra 1840 o bitke napísal: "Bolo nás dohromady 2000 pechoty a ich do 6 tisíc a celý čas sme sa bili na bodáky. Od nás zahynulo 30 dôstojníkov a do 300 radových vojakov, od nich zostalo na mieste 600 tiel, - vyzerá to dobre!" (Нас было всего 2 000 пехоты, а их до 6 тысяч, и всё время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте, - кажется хорошо!)

Lermontov opísal bitku aj v básni - voda v rieke bola červená
Samotnú bitku pri riečke Valerik opísal Michail Lermontov v básni, ktorá vyšla po jeho smrti. Úryvok:

И два часа в струях потока
A dve hodiny v prúdoch toku
Бой длился. Резались жестоко
boj trval. Rezali sme sa kruto
Как звери, молча, с грудью грудь,
ako zvery, mlčky, muž proti mužovi,
Ручей телами запрудили.
tok telami zahradili.
Хотел воды я зачерпнуть...
Chcel som si vody načrieť...
(И зной и битва утомили
(Horúčava a bitka vysilili
Меня), но мутная волна
ma), ale mútna vlna
Была тепла, была красна.
bola teplá a červená.

Lermontov nakreslil výjav z bitky
Michail Lermontov bol všestranne talentovaný - aj výtvarník. V roku 1840 nakreslil epizódu z bitky pri riečke Valerik, ktorú farebne dotvoril jeho priateľ, maliar Grigorij Gagarin:

Cár Mikuláš I. po prečítaní Lermontovovho románu: Je to zvrátené
Ruský cár Mikuláš I. si voľné chvíle krátil rôzne - venoval sa napr. aj literatúre. Keď r. 1840 čítal novú prózu na Kaukaz vypovedaného Michaila Lermontova Герой нашего времени (Hrdina našich čias), bol pohoršený - 26. júna o tom svojej manželke napísal:

Za tento čas som dočítal do konca Hrdinu a považujem druhú časť za odpornú, úplne hodnu módy. Je to to isté zobrazenie opovrhnutiahodných, nepravdepodobných charakterov, s akými sa stretávame v súčasných zahraničných románoch. Také romány kazia mravy a vytvárajú surovší charakter. A hoci tieto mačacie vzdychy čítaš s odporom, vyvolávajú chorobný účinok, lebo si napokon privykáš k predstave, že celý svet sa skladá iba z podobných osobností, u ktorých dokonca aj na pohľad dobré skutky sa uskutočňujú nie inak ako z hnusných a špinavých pohnútok. Aký to môže priniesť výsledok? Pohŕdanie alebo nenávisť k človečenstvu! Toto je cieľ našej existencie na zemi? Ľudia sú aj tak príliš náchylní k tomu, aby sa stali hypochondrami alebo mizantropmi, tak prečo podobným písaním vzbudzovať alebo rozvíjať také sklony! Preto opakujem, podľa mňa je to žalostný talent, poukazuje na zvrátený rozum autora.

(За это время, я дочитал до конца Героя и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. Это то же самое изображение презренных и невероятных характеров, какие встречаются в нынешних иностранных романах. Такими романами портят нравы и ожесточают характер. И хотя эти кошачьи вздохи читаешь с отвращением, все-таки они производят болезненное действие, потому что в конце концов привыкаешь верить, что весь мир состоит только из подобных личностей, у которых даже хорошие с виду поступки совершаются не иначе как по гнусным и грязным побуждениям. Какой же это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего существования на земле? Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности! Итак, я повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора.)

Lermontov: Ľudia potrebujú horký liek - pravdu
Názory cára na literárny počin mladého autora neboli verejne známe, no odrážali mienku veľkej časti ruskej spoločnosti. Michail Lermontov svoje dielo Hrdina našich čias o dôstojníkovi Grigorijovi Pečorinovi, nadanom mladom človeku, no znudenom cynikovi, ktorý mal podobné povahové črty ako jeho autor, obhajoval v predhovore k druhému vydaniu r. 1841; okrem iného napísal: “Ľudí prekrmovali sladkosťami; z čoho sa im pokazil žalúdok, potrebujú horké lieky, žieravú pravdu.” (Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины.)

Lermontovova ironická poznámka urazila jeho známeho
Keď bol 26-ročný Michail Lermontov v júli r. 1841 v kúpeľoch v Piatigorsku, krátil si v spoločnosti čas aj ironickými poznámkami - mal to v povahe. Na jednom z večierkov sa ich terčom stal aj jeho bývalý spolužiak Nikolaj Martynov. Lermontovova známa Emilia Klingenbergová bola svedkyňou urážky. V spomienkach napísala:

Lermontov dal slovo, že ma nebude už hnevať, a po valčíku sme si sadli na pokojný rozhovor. Pripojil sa k nám Puškin (mladší brat zabitého básnika Puškina), ktorý mal tiež ostrý jazyk, a začali si jeden cez druhého robiť žarty... Nič mimoriadne zlé nehovorili, ale veľa smiešneho; zrazu uvideli Martynova, ktorý sa veľmi milo rozprával s mojou mladšou sestrou Nadeždou pri klavíri, na ktorom hral Trubeckoj. Lermontov nevydržal a začal si robiť žarty na jeho účet (...) Martynov zbledol, zahryzol si do pier, v očiach mu zablýskal hnev; podišiel k nám a veľmi tlmeným hlasom povedal Lermontovovi: “Koľko ráz som vás žiadal, aby ste pri dámach svoje žarty nechali?”

(Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л.С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык наперебой... Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет... (...) Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: ´Сколько раз просил я Вас оставить свои шутки при дамах?´)

V súboji Lermontov vystrelil do vzduchu, jeho protivník potom do neho
Keď Emilia Klingenbergová vyčítala Michailovi Lermontovovi jeho správanie, on odpovedal, že o nič vážne nejde. O dva dni bol však súboj. Vtedajší riaditeľ moskovskej poštovej služby Alexander Bulgakov, ktorý sa odvolával na list, ktorý mu ešte v júli 1841 poslal z Piatigorska Lermontovov známy Vladimír Golicyn, vo svojom denníku o súboji napísal:

Keď prišli na miesto, kde mal byť súboj, Lermontov vzal do rúk pištoľ a slávnostne Martynovovi zopakoval, že mu nikdy neprišlo na myseľ uraziť ho, dokonca rozhorčiť, že to bol iba žart a že ak to Martynova uráža, je pripravený požiadať o prepáčenie nielen tam, ale všade, kde chce!... ´Strieľaj!´ odpovedal besniaci Martynov. Lermontov mal začínať, vystrelil do vzduchu, želal si skončiť túto hlúpu hádku priateľsky. Nie tak veľkodušne rozmýšľal Martynov, bol dosť neľudský a zlostný, aby podišiel k svoju protivníkovi a strelil mu priamo do srdca. Bola to taká silná a presná strela, že smrť prišla tak náhle ako výstrel.

(Когда явились на место, где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что все это была одна шутка, а что ежели Мартынова это обижает, он готов просить у него прощения не только тут, но везде, где он только захочет! ... Стреляй! Стреляй! был ответ исступленного Мартынова. Надлежало начинать Лермонтову, он выстрелил на воздух, желая все же кончить глупую эту ссору дружелюбно, не так великодушно думал Мартынов, он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему, и выстрелил ему ... прямо в сердце. Удар был так силен и верен, что смерть была столь же скоропостижна, как выстрел.)

Zdroje:
Lermontovovská encyklopédia
Múzeum Lermontova v Tarchanoch
Múzeum Lermontova v Moskve
J. Suškovová: Zápisky

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Návštevníci u sv. Michala a spev Moniky (týždeň podľa Schutza)

Z radu kajúcnikov je exštátna tajomníčka zrejme vôbec najvýbušnejší materiál.


Už ste čítali?