Dostojevského Zločin a trest: Neobyčajní ľudia majú právo prekračovať zákon

Autor: Roman Kebísek | 3.3.2016 o 21:58 | (upravené 3.3.2016 o 22:05) Karma článku: 4,85 | Prečítané:  865x

Podľa Rodiona Raskoľnikova z románu Zločin a trest (1866) od Fiodora Dostojevského možno ľudí rozdeliť na obyčajných, ktorí musia dodržiavať zákony, a výnimočných, ktorí nemusia. Sám sa zaradil medzi výnimočných a zabil úžerníčku.

 

Raskoľnikov: Sú dve kategórie ľudí

Rodion Raskoľnikov je bývalý študent, ktorý žil v Petrohrade bez evidentnej budúcnosti. Chudobný a hladný trávil čas nečinne v prenajatej kutici a v mysli rozvíjal svoju teóriu o dvoch kategóriách ľudí. V prvej, „nižšej", sú podľa neho ľudia „obyčajní", „na materiál“, ktorí musia dodržiavať zákony. V druhej sú ľudia „neobyčajní“, ktorí majú právo prekročiť zákon, aj preliať krv. Patrili tam podľa neho silné historické osobnosti, napr. Napoleon. Sám sa zaradil medzi „neobyčajných“ a v mene svojich budúcich dobročinných či veľkých cieľov zabil a olúpil starú úžerníčku. V jednom rozhovore o svojej teórii povedal ("pracovný" preklad):

Pokiaľ ide o moje delenie ľudí na obyčajných a neobyčajných, súhlasím, že je trochu svojvoľné, ale ja na presných číslach netrvám. Ja len verím v moju hlavnú myšlienku. Spočíva v tom, že ľudia sa podľa zákona prírody vo všeobecnosti delia na dve kategórie: na nižšiu (obyčajných), teda takpovediac na materiál, ktorý slúži iba na rodenie sebe podobných, a vlastne na ľudí, teda tých, ktorí majú dar alebo talent povedať vo svojom prostredí nové slovo. Podkategórií je samozrejme nekonečne veľa, no rozlišovacie črty oboch kategórií sú dosť ostré: prvá kategória, teda materiál, hovoriac všeobecne, sú ľudia vo svojej prirodzenosti konzervatívni, vážni, žijú v poslušnosti a radi sú poslušnými. Podľa mňa aj musia byť poslušní, lebo to je ich určenie, a to rozhodne nie je pre nich nič ponižujúce. Druhá kategória: všetci prekračujú zákon, sú ničitelia alebo majú k tomu sklony, podľa schopností. Zločiny týchto ľudí sú samozrejme relatívne a mnohoraké; väčšinou žiadajú, v rôznych vyhláseniach, zničenie súčasného v mene lepšieho. Ale ak musí pre svoju myšlienku prekročiť hoci aj cez mŕtvolu, cez krv, podľa mňa môže vo svojom vnútri, podľa svedomia, sám si dovoliť  prekročiť cez krv, - pozerajúc mimochodom na myšlienku a jej rozmery, - to si všimnite.

(Что же касается до моего деления людей на обыкновенных и необыкновенный, то я согласен, что оно несколько произвольно, но ведь я же на точных цифрах и не настаиваю. Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово. Подразделения тут, разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов довольно резкие: первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унизительного. Второй разряд, все преступают закон, разрушители, или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительны и многоразличны; большею частию они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, - смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, - это заметьте.)

 

Raskoľnikov sa „preradil“ spomedzi neobyčajných ľudí medzi obyčajných

Rodion Raskoľnikov však po svojom kriminálnom čine postupne prepadol strachu a stratil do veľkej miery kontrolu nad svojím správaním. Svoj skutok napokon psychicky neuniesol a priznal sa na polícii. Považoval to však za svoju slabosť. Teóriu dvoch kategórií ľudí neopustil, došiel ale k záveru, že nepatrí k neobyčajným ľuďom, ale k obyčajným:

„O čo, - rozmýšľal, – bola moja myšlienka hlúpejšia než druhé myšlienky a teórie, rojace sa a narážajúce jedna do druhej od tých čias ako svet stojí? Treba sa len pozrieť na vec úplne nezávislým, širokým pohľadom, zbaveným prízemných vplyvov a potom sa samozrejme moja myšlienka ukáže vôbec nie taká... čudná. Ó, odmietači a mudrci za päták, prečo sa zastavujete na polceste! Čím sa im môj skutok zdá taký hrozný? – hovoril si. – Tým, že to je - zločin? Čo znamená slovo „zločin“? Moje svedomie je pokojné. Samozrejme, bol to trestný čin; samozrejme, bola porušená litera zákona a preliata krv, no a zoberte za literu zákona  moju hlavu... a dosť! Samozrejme, v takom prípade dokonca mnohí dobrodinci ľudstva, ktorí nezdedili moc, ale ju sami uchvátili, by mali byť popravení pri svojich prvých krokoch. Ale títo ľudia uniesli svoje kroky, a preto sú v práve, ale ja som neuniesol, a tak som nemal právo dovoliť si tento krok.“  V tom jedinom si priznával svoj zločin: len v tom, že ho neuniesol a priznal sa.

(«Чем, чем, — думал он, — моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете, с тех пор как этот свет стоит? Стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не так... странною. О отрицатели и мудрецы в пятачок серебра, зачем вы останавливаетесь на полдороге! Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? — говорил он себе. — Тем, что он — злодеяние? Что значит слово „злодеяние“? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову... и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому они правы, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг». Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною.)

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Koľko stál Plavčan, ešte len spoznáme

Človek s Plavčanovou históriou sa nikdy nemal stať ministrom.


Už ste čítali?